You Little Beauty

By

You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’ up with your, you

Oh
Love
Oh
You got me burnin’

You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’ up with your, you

Oh
Love
Oh
You got me burnin’ up with your, you
Oh
Love
Oh
You got me burnin’ up

You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’ up with your, you

Oh
Love
Oh
You got me burnin’ up with your, you
Oh
Love
Oh
You got me burnin’ up with your, you

You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’
You got me burnin’ up with your, you

Oh
Love
Oh
You got me burnin’ up with your, you
Oh
Love
Oh
You got me burnin’ up with your, you